Ienākt ar:
ATTĪSTĪBAS IDEJU KRĀTUVE aplūkot idejas meklēt idejas:
pievienot ideju
izdrukas versija

Izsludināta 9.projektu pieņemšanas kārta - PROJEKTU PIEŅEMŠANA NOTIKS STACIJAS IELĀ 7, PAŠVALDĪBAS ATTĪSTĪBAS NODAĻĀ

ziņa publicēta 01.08.2014

Individuālas konsultācijas projektu iesniedzējiem jāpiesaka ELFLA adminsitratīvajam vadītajam vai EZF administratīvajam vadītāja, rakstot uz e-pasta adresi edgars.pudzis@carnikava.lv vai sanita.pundina@carnikava.lv Paziņojumu pilnās versijas atrodamas mājas lapas sadaļā "Projektu konkursi", biedrības stratēģija atrodama sadaļā "Stratēģija", bet pietiekumu veidalapas atrodamas Lauku atbalsta dienesta mājas lapas www.lad.gov.lv sadaļās "Lauku attīstība" un "Zivsaimniecība".

Publisko un privāto partnerattiecību biedrības „Sernikon” paziņojums

Publisko un privāto partnerattiecību biedrība „Sernikon”izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 9.kārtu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.- 2013.gadam pasākuma „Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks 2014.gada 1.septembra līdz 2014.gada 30.septembrim

9.kārtā pieejamais publiskais finansējums 1636.12 EUR

Attīstības stratēģijas darbības teritorija ir Carnikavas novads.

Konkurss izsludināts:

Pieejamā finansējuma apmērs var mainīties un aktuālā informācija pieejama www.biedribasernikon.lv

2.rīcība: Sabiedrisko aktivitāšu  dažādošana vietējiem iedzīvotājiem

Pieejamais finansējums – 1636.12 EUR

Mērķis: Rīcībā tiks atbalstītas aktivitātes, kas dos ieguldījumu sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanā un pieejamībā iedzīvotājiem un sekmēs sabiedrisko aktivitāšu dažādošanu.

Piedāvātie risinājumi: bērnu rotaļu laukumu un atpūtas vietu izveide un esošo uzlabošana, dienas centru aprīkojuma uzlabošana, sporta un kultūras aktivitāšu veikšanai nepieciešamās infrastruktūras un aprīkojuma nodrošināšana, interešu klubu darbības nodrošināšanai nepieciešamās infrastruktūras un aprīkojuma nodrošināšana, u.tml.

Projektu ieviešanas termiņi:

Projekta īstenošanas termiņš nevar būt vēlāk kā 2015.gada 1.jūnijs

Publisko un privāto partnerattiecību biedrība „Sernikon” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 9.kārtu Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.– 2013.gadam pasākuma“ Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai. 

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks 2014.gada 1.septembra līdz 2014.gada 30.septembrim

9.kārtā pieejamais publiskais finansējums1931.08 EUR.

Attīstības stratēģijas darbības teritorija ir Carnikavas novads.

Konkurss izsludināts:

Pieejamā finansējuma apmērs var mainīties un aktuālā informācija pieejama www.biedribasernikon.lv

1.rīcība: “Teritoriju, kurās veic zivsaimniecības darbības, atjaunošana un attīstība”

Pieejamais finansējums1931.08 EUR

Mērķis: ilgtspējīgi atjaunot un attīstīt teritoriju, kurā veic zivsaimniecības darbības

Piedāvātie risinājumi: rīcībā tiks atbalstītas aktivitātes dabas objektu sakārtošanā, dabas taku un ainavu taku izveidei, kultūras pieminekļu atjaunošana, pievadceļu izbūvei un rekonstrukcijai, vides informatīvo obkjektu izvietošanai, pludmales zonas uzlabošanai, kā piem. ģērbtuves, teritoriju labiekārtošana (atkritumu punktu izveide, rotaļu laukumu izveide, u.c.), ielu un ceļu zivsaimniecības uzņēmumu attīstībai un to pievilcības un pieejamības paaugstināšanai rekonstrukcija/būvniecība, kā arī ar to saistītās pamatinfrastruktūras izveidošana/atjaunošana un citas aktivitātes.

Projektu ieviešanas termiņi:

Projekta īstenošanas termiņš nevar būt vēlāk kā 2015.gada 1.jūnijs

 

 


© 2012  PPP "Sernikon". Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja MB Studija »