Ienākt ar:
ATTĪSTĪBAS IDEJU KRĀTUVE aplūkot idejas meklēt idejas:
pievienot ideju
izdrukas versija

Publisko un privāto partnerattiecību biedrības „Sernikon” paziņojums - 8.KĀRTAS IZSLUDINĀŠANA /precizēti projektu istenošanas termiņi/

ziņa publicēta 13.02.2014

Publisko un privāto partnerattiecību biedrība „Sernikon” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 8.kārtu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.- 2013.gadam pasākuma „Vietējās attīstības stratēģijas” un Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.– 2013.gadam pasākuma“ Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana”ietvaros.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks 2014.gada 17.marta līdz 2014.gada 17.aprīlim

8.kārtā pieejamais publiskais finansējums:

ELFLA ietvaros: 18 885,34 EUR

EZF ietvaros: 4 782.33 EUR

Attīstības stratēģijas darbības teritorija ir Carnikavas novads.

 Pieejamā finansējuma apmērs var mainīties un aktuālā informācija pieejama www.biedribasernikon.lv

 Konkurss izsludināts:

ELFLA 2.rīcība: Sabiedrisko aktivitāšu  dažādošana vietējiem iedzīvotājiem

Pieejamais finansējums – 5 256,23 EUR

Mērķis: Rīcībā tiks atbalstītas aktivitātes, kas dos ieguldījumu sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanā un pieejamībā iedzīvotājiem un sekmēs sabiedrisko aktivitāšu dažādošanu.

Piedāvātie risinājumi: bērnu rotaļu laukumu un atpūtas vietu izveide un esošo uzlabošana, dienas centru aprīkojuma uzlabošana, sporta un kultūras aktivitāšu veikšanai nepieciešamās infrastruktūras un aprīkojuma nodrošināšana, interešu klubu darbības nodrošināšanai nepieciešamās infrastruktūras un aprīkojuma nodrošināšana, u.tml.

 ELFLA 3.rīcība:Lauksaimniecības pārtikas produktu attīstības veicināšana Vietējās attīstības Stratēģijas īstenošanas teritorijā

Pieejamais finansējums – 13 629,11 EUR

Mērķis: Attīstīt lauksaimniecības produktu ražošanu un pirmapstrādi, kā arī lauksaimniecības produktu pārstrādi un pirmapstrādi mājas apstākļos biedrības „Sernikon” darbības teritorijā.

          Piedāvātie risinājumi:

  • iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana;
  • infrastruktūras izveide lauksaimniecības produktu pārstrādei, pirmapstrādei, ražošanai, tai pašā skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai;
  • augļkopības kultūraugu (izņemot zemenes) stādu iegāde, stādījumu balstu sistēmu, žogu un žogu balstu iegāde, uzstādīšana un stādījumu ierīkošana.

 

EZF 1.rīcība: “Teritoriju, kurās veic zivsaimniecības darbības, atjaunošana un attīstība”

Pieejamais finansējums4 782.33 EUR

Mērķis: ilgtspējīgi atjaunot un attīstīt teritoriju, kurā veic zivsaimniecības darbības

Piedāvātie risinājumi: rīcībā tiks atbalstītas aktivitātes dabas objektu sakārtošanā, dabas taku un ainavu taku izveidei, kultūras pieminekļu atjaunošana, pievadceļu izbūvei un rekonstrukcijai, vides informatīvo objektu izvietošanai, pludmales zonas uzlabošanai, kā piem. ģērbtuves, teritoriju labiekārtošana (atkritumu punktu izveide, rotaļu laukumu izveide, u.c.), ielu un ceļu zivsaimniecības uzņēmumu attīstībai un to pievilcības un pieejamības paaugstināšanai rekonstrukcija/būvniecība, kā arī ar to saistītās pamatinfrastruktūras izveidošana/atjaunošana un citas aktivitātes.

 

Projektu ieviešanas termiņi:
• Ja projektā tiek iegādāti ražošanas pamatlīdzekļi vai veikta teritorijas labiekārtošana – viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma par projekta apstiprināšanu stāšanās spēkā;
• Ja veikta būvniecība vai rekonstrukcija – 1,5 gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma par projekta apstiprināšanu stāšanās spēkā.

Projekta īstenošanas termiņš nevar būt vēlāk kā 2015.gada 1.maijs /precizēta informācija/

Ar Vietējās attīstības stratēģiju rīcību mērķiem, plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties Stacijas ielā 7 (2.stāvā), Carnikavā, Carnikavas novadā, LV 2163, biedrības mājas lapā: www.biedribasernikon.lv un LAD mājas lapā: www.lad.gov.lv

Projektu iesniegumi papīra formātā jāiesniedz Stacijas ielā 7 (2.stāvā), Carnikavā, Carnikavas novadā, LV 2163 līdz 17.04.2014. plkst.15.00, bet projekta iesniegumus elektroniskā dokumenta formā, kas parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un apliecināti ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, jāiesniedz nosūtot uz Lauku atbalsta dienesta e-pastu: lad@lad.gov.lv.

Kontaktinformācija: Publisko un privāto partnerattiecību biedrības „Sernikon” administratīvā vadītāja Sanita Pundiņa, tel:28356344, e-pasts: sanita.pundina@carnikava.lv vai administratīvais vadītājs Edgars Pudzis, tel.26458180, e-pasts: edgars.pudzis@carnikava.lv.  

 


© 2012  PPP "Sernikon". Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja MB Studija »