http://biedribasernikon.lv/?s=1352966643&fu=read&id=32
ziņa publicēta 08.07.2013

TIEK IZSLUDINĀTA PROJEKTU PIEŅEMŠANAS 6.KĀRTA (PĒDĒJĀ)

Publisko un privāto partnerattiecību biedrība „Sernikon” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 6.kārtu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.- 2013.gadam pasākuma „Vietējās attīstības stratēģijas” un Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.– 2013.gadam pasākuma“ Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana”ietvaros.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2013.gada  19.augusta līdz 2013. gada 19.septembrim

6.kārtā pieejamais publiskais finansējums:

ELFLA ietvaros: 16 914.80 LVL

EZF ietvaros: 26 921.64 LVL

Attīstības stratēģijas darbības teritorija ir Carnikavas novads.

Konkurss izsludināts:

ELFLA 2.rīcība: Sabiedrisko aktivitāšu  dažādošana vietējiem iedzīvotājiem

Pieejamais finansējums – 7 384.54 LVL

Mērķis: Rīcībā tiks atbalstītas aktivitātes, kas dos ieguldījumu sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanā un pieejamībā iedzīvotājiem un sekmēs sabiedrisko aktivitāšu dažādošanu.

Piedāvātie risinājumi: bērnu rotaļu laukumu un atpūtas vietu izveide un esošo uzlabošana, dienas centru aprīkojuma uzlabošana, sporta un kultūras aktivitāšu veikšanai nepieciešamās infrastruktūras un aprīkojuma nodrošināšana, interešu klubu darbības nodrošināšanai nepieciešamās infrastruktūras un aprīkojuma nodrošināšana, u.tml.

 

ELFLA 3.rīcība:Lauksaimniecības pārtikas produktu attīstības veicināšana Vietējās attīstības Stratēģijas īstenošanas teritorijā

Pieejamais finansējums – 9 530.26 LVL

Mērķis:  Attīstīt lauksaimniecības produktu ražošanu un pirmapstrādi, kā arī lauksaimniecības produktu pārstrādi un pirmapstrādi mājas apstākļos biedrības „Sernikon” darbības teritorijā.

Piedāvātie risinājumi:                                                                         

 

 

EZF 1.rīcība: “Teritoriju, kurās veic zivsaimniecības darbības, atjaunošana un attīstība”

Pieejamais finansējums14 921.64 LVL

Mērķis: ilgtspējīgi atjaunot un attīstīt teritoriju, kurā veic zivsaimniecības darbības

Piedāvātie risinājumi: rīcībā tiks atbalstītas aktivitātes dabas objektu sakārtošanā, dabas taku un ainavu taku izveidei, kultūras pieminekļu atjaunošana, pievadceļu izbūvei un rekonstrukcijai, vides informatīvo obkjektu izvietošanai, pludmales zonas uzlabošanai, kā piem. ģērbtuves, teritoriju labiekārtošana (atkritumu punktu izveide, rotaļu laukumu izveide, u.c.), ielu un ceļu zivsaimniecības uzņēmumu attīstībai un to pievilcības un pieejamības paaugstināšanai rekonstrukcija/būvniecība, kā arī ar to saistītās pamatinfrastruktūras izveidošana/atjaunošana un citas aktivitātes.

 

EZF 2.rīcība: “Atbalsts tūrisma un zivsaimniecības attīstībai biedrības „Sernikon” teritorijā”

Pieejamais finansējums – 12 000.00 LVL

Mērķis: atbalstīt ar zivsaimniecību un tūrismu saistītas maza mēroga infrastruktūras  attīstību biedrības “Sernikon”  teritorijā

Piedāvātie risinājumi: Rīcībā tiks atbalstīti veloceliņu izbūves aktivitātes, dabas taku izveide, atpūtas vietu ierīkošanas un labiekārtošanas aktivitātes, ūdenstūrisma veicinošas aktivitātes, pakalpojumu dažādošanas aktivitātes, un citas aktivitātes, kas ir saistītas ar zivsaimniecību un tūrismu.

 

Ar Vietējās attīstības stratēģiju rīcību mērķiem, plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties  biedrībā „Sernikon” Stacijas ielā 7 (2.stāvā), Carnikavā, Carnikavas novadā, LV 2163, biedrības mājas lapā: www.biedribasernikon.lv un LAD mājas lapā: www.lad.gov.lv

Projektu iesniegumi papīra formātā jāiesniedz Stacijas ielā 7 (2.stāvā), Carnikavā, Carnikavas novadā, LV 2163 līdz 19.09.2013. plkst.13.00, bet projekta iesniegumus elektroniskā dokumenta formā, kas parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un apliecināti ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, jāiesniedz nosūtot uz Lauku atbalsta dienesta e-pastu: lad@lad.gov.lv.

Kontaktinformācija un individuālās konsultācijas projektu pieteikumu sagatavošanā: Publisko un privāto partnerattiecību biedrības „Sernikon” ELFLA administratīvā vadītāja Sanita Pundiņa, tel:28356344, e-pasts: sanita.pundina@carnikava.lv vai biedribas valdes loceklis Edgars Pudzis, tel.26458180, e-pasts: edgars.pudzis@carnikava.lv.